Povinně zveřejňované informace

1. Název

Obec Řečice


 

2. Důvod a způsob založení

Zákon o obcích č.128/2000 Sb..
Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech (zákon 128/2000 Sb., § 2 odst. 2)


 

3. Organizační struktura

Obec Řečice má devítičlenné volené zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu. Zastupitelstvo zřídilo výbory finanční a kontrolní. Dále zastupitelstvo zřídilo výbory:
 

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa - Sídlo

Obec Řečice Řečice 135, 592 33 Radešínská Svratka

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Řečice, Řečice 135, 592 33 Radešínská Svratka

4.3 Úřední hodiny

Obecní úřad

4.4 Telefonní čísla

566 673 359

4.5 Adresa internetové stránky

www.obecrecice.cz

4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad

4.7 Elektronická adresa podatelny

e-mail: obec@obecrecice.cz

4.8 Datová schránka

aayat78


 

5. Případné platby lze poukázat – Bankovní spojení (číslo účtu)

12329751 / 0100
hotovostní úhrady v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu

 

6. Identifikační číslo (IČ0)

00295353


 

7. Plátce daně z přidané hodnoty – Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00295353


 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Vyhlášky
Jednací řád
Zápisy ze zasedání

8.2 Rozpočet

Rozpočet
 

 

9. Žádat o informace lze:

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o informaci lze učinit:

ústně:

 1. osobně na úřadu
 2. telefonicky

písemně:

 1. na formuláři,
 2. poštou na adresu úřadu
 3. faxem
 4. elektronickou poštou prostřednictvím elektronické podatelny
 5. přímo na úřadu
 6. prostřednictvím datové schránky:

 


 

10. Příjem žádostí a dalších podání

10.1 místo a způsob podání a podnětů

Stížnost lze podat písemně i ústně. Při ústním podání sepíše příslušný pracovník se stěžovatelem záznam, který mu předloží k podpisu. Stěžovatel obdrží kopii záznamu.

Stížnost, zejména ta, která je podána písemně, by měla být, co nejkonkrétnější. Měla by obsahovat všechna známá fakta. Podání se posuzuje podle jeho obsahu a nikoli podle jeho označení stěžovatelem.

Stížnosti a jiná podání lze činit:

ústně:


písemně:

 1. na formuláři,
 2. poštou na adresuúřadu
 3. faxem
 4. elektronickou poštou prostřednictvím elektronické podatelny
 5. přímo na úřadu
 6. prostřednictvím datové schránky

Petice se na rozdíl od stížností podávají pouze písemně a musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

10.2 Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6, kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

10.3 Formuláře

Ke stažení v sekci Formuláře

10.4 Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx.

Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz.

 


11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž město jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Nejdůležitější právní předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky a nařízení
Vnitřní předpisy
Řády

 


 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


 

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

 Nejsou uzavřeny licenční smlouvy.

13.2. výhradní licence

Dosud nebyly žádné poskytnuty.


 

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Více informací v rubrice Výroční zprávy


Další povinně zveřejňované informace

A) Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Více informací v rubrice Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

B) Obsah vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

 1. Živnostenský rejstřík - pro přístup k živnostenskému rejstříku použijte následující odkaz Centrální registr živnostenského podnikání a do pole "Obec" vyhledávacího formuláře zadejte název obce a okres

 2. Rejstříky pracoviště CZECH POINT

 

C) Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Obecní úřad provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:D) Informace o územním plánu

více informací v rubrice Územní plán

 

Obecní úřad

Fakturační adresa:

Obec Řečice
Řečice 135
592 33 Radešínská Svratka

Telefon:                                                                                                                                                                                   566 673 359

IČO: 00295353

DIČ: CZ00295353

Bankovní spojení:   

Číslo účtu: 12329751 / 0100

E-mail:    

obec@obecrecice.cz

ID datové schránky:      

aayat78                                                                                                                                                     

starosta

Josef Eichler č. mobil: 605 266 507

zástupce starosty

Špačková Marta

 

Úřední hodiny:

Pondělí:   8 – 12 hod. 13 – 17 hod.
Středa:     8 – 12 hod. 13 – 17 hod.
Čtvrtek:    8 – 12 hod. 13 – 15 hod
Pátek:       8 – 12:30 hod.

 

 

Obec Řečice (dále jen obec) vznikla jako územně samosprávný celek v souladu s § 1 zákona číslo 367/ 1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 23. 11. 1990. Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území. Obec spravuje své záležitosti samostatně (v samostatné působnosti), v přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti. Nadřízeným správním orgánem obce, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad kraje Vysočina.

Statut: Obec
Počet částí: 1

Katastrální výměra: 847 ha
Počet obyvatel: 486
Z toho v produkt. věku: 186
Průměrný věk: 39
Pošta: Ne
Škola: Ano

Aktuální vyhlášky

Aktuální směrnice

zpět
ZPĚT